ALGEMENE VOORWAARDEN MAITRI BV

Het is ons doel als MAITRI BV om de best mogelijke service te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij de aankoop van een product of dienst.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"wij", "ons" of "onze": MAITRI BV, gevestigd te Walbreukergraaf 51, 6041 NW te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88137716 en handelend onder de naam MAITRI BV.

"klant": de natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

"product(en)": de goederen die wij aan de klant verkopen.

"dienst(en)": de diensten die wij aan de klant leveren.

"overeenkomst": de overeenkomst tussen ons en de klant voor de levering van producten en/of diensten.

"website": onze website, te vinden op www.milansomers.nl


Artikel 2 Algemeen 

2.1    Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen MAITRI BV en klant van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken. 

MAITRI BV wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van klant uitdrukkelijk af.

2.2    Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. MAITRI BV zal dan samen met klant de nietige of vernietigde voorwaarden door een nieuwe voorwaarde vervangen. Deze nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde. 

2.3    Deze voorwaarden zijn tegelijk van toepassing op overeenkomsten waarbij MAITRI BV voor de uitvoering derden inschakelt. 

2.4    Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt evenzo gehanteerd wanneer een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden geregeld is. 

2.5    MAITRI BV kan ten voordele van klant afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Echter houdt dit niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. MAITRI BV behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen. 


Artikel 3 De overeenkomst 

3.1    De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortkomt. 

3.2    In de overeenkomst staan de producten en diensten omschreven die zullen worden verricht en is de vaste prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet genoegzaam is, of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen, kan dit in onderling overleg. Deze wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 

3.3    Bij de uitvoering van de overeenkomst zal MAITRI BV zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. MAITRI BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende marktstandaard. MAITRI BV heeft in de overeenkomst steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

3.4    Naar inzicht van MAITRI BV kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel door derden worden uitgevoerd. 

3.5    Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen, kan MAITRI BV ervoor kiezen om deze tevens afzonderlijk te factureren. MAITRI BV kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel. 

3.6    MAITRI BV heeft het recht om de overeenkomst in te trekken of te wijzigen indien deze overeenkomst gebaseerd is op onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door klant. MAITRI BV kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door klant niet tijdig, onvolledig of onjuist is verstrekt. 

3.7    MAITRI BV kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen indien er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van MAITRI BV kan worden gevergd. Daarnevens kan MAITRI BV de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen of opschorten indien klant in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. 

3.8    MAITRI BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien klant verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of MAITRI BV een gegronde vrees heeft dat dit zich zal voordoen en deze wanprestatie ontbinding of opschorting rechtvaardigt. MAITRI BV heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl klant hiertoe wel verplicht is vanwege de wanprestatie. 

3.9    Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door MAITRI BV en het verschuldigde bedrag is betaald door klant. 

3.10 Een abonnement op de Quantum Community wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. Na 6 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.


Artikel 4 Wijziging voorwaarden 

4.1    MAITRI BV behoudt het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan klant zijn bekendgemaakt.

4.2    Klant behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden. 

4.3    Indien klant niet binnen twee weken op de mededeling heeft gereageerd, is MAITRI BV gerechtigd ervan uit te gaan dat de klant de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd. 


Artikel 5 Geen medische diensten 

Alle aan MAITRI BV verbonden mensen – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten of voedingsadviezen geleverd. Alle producten en diensten zijn gebaseerd op in het métier van de bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht voor de consument 

6.1    Klant mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden. 

6.2    Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst moet worden ontbonden, of door dit formulier volledig in te vullen en deze per post, fax of e-mail naar MAITRI BV te sturen. 

6.3    Na ontvangst van verzoek tot ontbinden door MAITRI BV heeft klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen materiaal voldoende gefrankeerd te retourneren. MAITRI BV betaalt eventueel betaalde facturen zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of eventueel na het retour ontvangen van toegezonden materiaal.


Artikel 7 Prijzen en betaling 

7.1    Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting. 

7.2    Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door MAITRI BV aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. 

7.3    Bezwaar tegen het vernoemde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden vermeld. 

7.4    Klant is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet binnen de betalingstermijn betaalt. De klant is in verzuim wanneer hij is gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Tevens is klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling. 

7.5    Indien klant in verzuim blijft, komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten en alle gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van klant. Eveneens wordt over deze kosten wettelijke rente in rekening gebracht. 

7.6    Betalingen van klant strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle renten en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer klant anders bij de betaling aangeeft. 

7.7    Klant is nimmer gerechtigd om, zonder goedkeuring van MAITRI BV, een schuld van MAITRI BV te verrekenen met een factuur. Bezwaren van klant tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag klant de betaling niet opschorten, tenzij klant een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

7.8    MAITRI BV is gerechtigd om klant een voorschot te laten betalen. Klant heeft de verplichting dit voorschot aan te vullen indien MAITRI BV dit wenselijk acht. 


Artikel 8 Restitutie

8.1    Restitutie is niet mogelijk na het herroepingsrecht. 

8.2    Tegelijkertijd behoudt MAITRI BV zich het recht voor om naar eigen goeddunken te restitueren. 


Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1    Indien MAITRI BV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van MAITRI BV beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van MAITRI BV is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, tenminste tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van MAITRI BV is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor MAITRI BV is verzekerd. 

9.2    MAITRI BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnevens is MAITRI BV nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat MAITRI BV is uitgegaan van door of namens klant onvolledig of onjuist verstrekte gegevens. 

9.3    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van de schade. Deze kosten vallen enkel onder directe schade indien vastgesteld wordt dat de schade aan MAITRI BV toerekenbaar is. 

9.4    De beperking van de aansprakelijkheid van MAITRI BV is enkel geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van grove schuld of opzet van MAITRI BV, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden. 

9.5    Indien MAITRI BV de overeenkomst niet of niet deugdelijk na kan komen door toedoen van klant, is klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van MAITRI BV. 

9.6    Klant vrijwaart MAITRI BV voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MAITRI BV toerekenbaar is. Indien MAITRI BV om die reden door derden mocht worden aangesproken, is klant gehouden MAITRI BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden in dat geval. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is MAITRI BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten die aan de zijde van MAITRI BV en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor risico en rekening van klant. 


Artikel 10 Gegevens 

10.1    Gegevens van klant worden vertrouwelijk door MAITRI BV behandeld en worden, zonder voorafgaand akkoord van klant, nimmer aan derden verstrekt. 

10.2    Gegevens van klant worden beperkt door MAITRI BV gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing verstaan. 


Artikel 11 Overmacht 

11.1    In geval van overmacht worden de verplichtingen van MAITRI BV, die uit de gesloten overeenkomst met klant voortvloeien, opgeschort. MAITRI BV stelt klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie. 

11.2    Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MAITRI BV geen invloed uit kan oefenen en waardoor MAITRI BV niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc.. 

11.3    MAITRI BV heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens een overmachtssituatie. MAITRI BV heeft geen verplichting tot het vergoeden van schade die ontstaat als gevolg van de overmachtssituatie. 

11.4    Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade als gevolg van de ontbinding te vergoeden. 

11.5    Indien MAITRI BV de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog kan nakomen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft MAITRI BV het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, bijgevolg is klant verplicht deze factuur te betalen. 

Naast de voorbeeldbepalingen die we al hebben besproken, zijn er nog een aantal andere zaken die u zou kunnen opnemen in uw algemene voorwaarden. Hieronder vindt u enkele suggesties:


Artikel 12 Geheimhouding

12.1    MAITRI BV zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend verwerken conform het privacybeleid, dat te vinden is op onze website.

12.2    De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.


Artikel 13 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ons en de klant.


Artikel 14 Overdracht

14.1    MAITRI BV is gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, mits wij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.


Artikel 15 Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal de nietige of vernietigbare bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.


Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

16.1    Op deze overeenkomst tussen MAITRI BV en klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Limburg is bevoegd. 

16.2    Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

16.3    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.